เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหาหลักๆคือ

- อธิบายความรู้พื้นฐานในการออกเสียงภาษาจีน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับอักษรจีน

- สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เปรียบเทียบ

- สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้งานในชีวิตจริงได้ทันที