ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาหลักๆคือ

- อธิบายความรู้พื้นฐานในการออกเสียงภาษาจีน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับอักษรจีน

- สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เปรียบเทียบ

- สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้งานในชีวิตจริงได้ทันที