ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  หน่วย  เวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์  60 ชั่วโมงต่อ หนึ่งภาคเรียน