เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  หน่วย  เวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์  60 ชั่วโมงต่อ หนึ่งภาคเรียน