วิชาดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาพื้นฐานดนตรีที่ใช้ประกอบภาพเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์และการคัดเลือกดนตรีประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาของภาพเคลื่อนไหว และการสร้างเสียงประกอบพิเศษเพื่อส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ในรูปแบบ เนื้อหาและอารมณ์ร่วมที่มีต่อผลงานภาพเคลื่อนไหว