บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนของรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม Authorware