สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

คำอธิบายชั้นเรียน

คำชี้แจง

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาในหัวข้อปัญหาของตนเอง

ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 24.00น.