เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำชี้แจง

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาในหัวข้อปัญหาของตนเอง

ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 24.00น.