ม.4 ค31201

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และเมตริกซ์