ชั้นเรียนม.2 ท22101

คำอธิบายชั้นเรียน

กรุณาตั้งใจเรียนนะคะ