ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)