เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนครูเฟิร์นค่ะ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.1 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม