ม.61

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี