ม.61

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี