ม.62

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

6/2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี