ม.62

คำอธิบายชั้นเรียน

6/2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี