ม.63

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/3 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี