ม.63

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนชั้น ม.6/3 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี