ม.66

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/5 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี