ม.66

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/5 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี