ม.69

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/9 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี