ม.610

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/10 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี