ม.612

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/12ห้องเรียน ICEP โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี