ม.612

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/12ห้องเรียน ICEP โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี