ปวช. 2/2. คท. คหกรรม . วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

รับ ส่ง  งาน ต่าง ๆ  ของนักเรียน