homeภาษาไทย ม.๓
personperson_add
ภาษาไทย ม.๓

ผู้สอน
นันทกานต์ บุรพชนก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7719

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จังหวัดพังงา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)