54-2 การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)