54-2 การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)