homeคอมพิวเตอร์ ม.4
personperson_add
คอมพิวเตอร์ ม.4

ผู้สอน
นาย ประมวล โตโคกสูง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7730

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)