ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

นิเทศการผลิตสื่อ  5 ก.ค. 56