นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน เอกธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 4 ปี 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษา :  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่น 4  ปี 1
วิชาที่สอน   วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้