มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล-จักรพงษ์ภูวนาถ(ภาคค่ำ)

คำอธิบายชั้นเรียน

เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-จักรพงษ์ภูวนาถ(ภาคค่ำ)จบปีพ.ศ.2540