คอมพิวเตอร์เบิ้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาค้นคว้า ถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน