คอมพิวเตอร์เบิ้องต้น

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาค้นคว้า ถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน