homeม.4/2
person
ม.4/2

ผู้สอน
เด็กหญิง ธิดาภา รุ่งสันเทียะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7757

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


โรงเรียนห้วยจริงวิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)