ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1-56

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชุมนุมคอมพิวเตอร์เปิดทำการสอน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์