ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1-56

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมคอมพิวเตอร์เปิดทำการสอน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์