เทคโนโลยีสื่อประสม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาโปรแกรมกราฟิก การทำภาพเคลื่อนไหว การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

ปฏิบัติการสร้างภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในรูปแบบต่าง ๆ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงานในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและสร้างสรรค์