เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสื่อประสม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาโปรแกรมกราฟิก การทำภาพเคลื่อนไหว การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

ปฏิบัติการสร้างภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในรูปแบบต่าง ๆ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงานในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและสร้างสรรค์