ศท ๐๓๑ กลุ่มเรียนที่ ๕ (๑/๕๖)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นช่องทางการสื่อสาร และส่งงาน ในรายวิชา ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย