Forage Crops_rmu_1056

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

- เนื้อหาเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ 

- เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และอาจารย์ผู้สอน

- เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับนักศึกษา