Forage Crops_rmu_1156

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

- ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในรายวิชาพืชอาหารสัตว์ (กลุ่ม 500)

- บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนการดูแลรักษา พืชอาหารสัตว์