คอมพิวเตอร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1