homeวิชาแคลคูลัส
personperson_add
วิชาแคลคูลัส

ผู้สอน
จงรักษ์ ขอบเขต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาแคลคูลัส

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7791

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์และตำ่สุดสัมพัทธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)