มัธยมศึกษาปีที 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักเรียนชั้นม.1/1 1/5 1/15