homeวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓
personperson_add
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓

ผู้สอน
สุภลักษณ์ พลเรือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7797

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)