home4214209.1.56 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์
personperson_add
4214209.1.56 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
ชลิต วณิชยานันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4214209.1.56 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7800

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)