เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เครื่องมือมูลฐานของวิธีการทางสถิติ  สถิติเกี่ยวกับการศึกษา  การแก้ปัญหาทางธุรกิจ  การควบคุมคุณภาพสินค้า  การพยากรณ์การขาย  การตั้งราคาขาย  การฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจจากเหตุและข้อสรุป  ที่ได้จากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือทางสถิติ  วิธีการเก็บตัวอย่าง  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การแจกแจงแบบปกติ  การทดสอบความสัมพันธ์  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย  การจำลองทฤษฎีแบบแถวคอย  ตัวแบบบางชนิดทางเศรษฐมิติ