สอนทำแบบฝึกหัดม.1ทุกวิชา

คำอธิบายชั้นเรียน

ติวเตอร์5วิชาหลักของโรงเรียนในการทำแบบฝึกหัดเตรียมสอบ