ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา (ว ๓๑๑๐๑) ฟิสิกส์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ อาจารย์ผู้สอน นายสวัสน์  ช่างหล่อ