homeฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4
person
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4

ผู้สอน
นาย สวัสน์ ช่างหล่อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7821

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา (ว ๓๑๑๐๑) ฟิสิกส์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ อาจารย์ผู้สอน นายสวัสน์  ช่างหล่อ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)