homeฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4
personperson_add
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4

ผู้สอน
person
นาย สวัสน์ ช่างหล่อ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7821

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา (ว ๓๑๑๐๑) ฟิสิกส์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ อาจารย์ผู้สอน นายสวัสน์  ช่างหล่อ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)