home268-101 Foundation of Psychology
person
268-101 Foundation of Psychology

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
268-101 Foundation of Psychology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7822

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พื้นทางจิตวิทยา หัวข้อ จิตวิทยาพัฒนาการ  การเรียนรู้ แรงจูงใจและอารมณ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)