home268-101 Foundation of Psychology
personperson_add
268-101 Foundation of Psychology

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
268-101 Foundation of Psychology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7822

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นทางจิตวิทยา หัวข้อ จิตวิทยาพัฒนาการ  การเรียนรู้ แรงจูงใจและอารมณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)