เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประกอบกล้องดูดาว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฝึกอบรมประกอบกล้องดูดาว 

วันที่  14  กรกฎาคม  2556

วิทยากร  คุณสุวิทย์  พิพิธวณิชธรรม

โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี