การประกอบกล้องดูดาว

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกอบรมประกอบกล้องดูดาว 

วันที่  14  กรกฎาคม  2556

วิทยากร  คุณสุวิทย์  พิพิธวณิชธรรม

โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี