homeวิชา ระบาดวิทยา (DTCM441) note: เปิดสอนแล้วและขณะนี้ปิดการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
person
วิชา ระบาดวิทยา (DTCM441) note: เปิดสอนแล้วและขณะนี้ปิดการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

ผู้สอน
เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา ระบาดวิทยา (DTCM441) note: เปิดสอนแล้วและขณะนี้ปิดการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7830

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาการระบาด

๑ (๑-๐-๒)

Epidemiology

  วิชาบังคับก่อน :  -

  ความรู้พื้นฐานทางวิชาระบาดวิทยามุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการทางระบาดวิทยาในการศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในประชากรโดยเฉพาะปัญหาทางทันตสุขภาพรวมไปถึงการวิพากษ์งานวิจัยทางทันตสาธารณสุข

  Basic principles of epidemiology and epidemiologic methods used in studying health and illness in human populations particularly oral health. Measures of frequency and association, introduce the design and validity of epidemiologic research, and an overview of interpreting epidemiologic literature in dental public health.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)