เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ระบาดวิทยา (DTCM441) note: เปิดสอนแล้วและขณะนี้ปิดการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิทยาการระบาด

๑ (๑-๐-๒)

Epidemiology

  วิชาบังคับก่อน :  -

  ความรู้พื้นฐานทางวิชาระบาดวิทยามุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการทางระบาดวิทยาในการศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในประชากรโดยเฉพาะปัญหาทางทันตสุขภาพรวมไปถึงการวิพากษ์งานวิจัยทางทันตสาธารณสุข

  Basic principles of epidemiology and epidemiologic methods used in studying health and illness in human populations particularly oral health. Measures of frequency and association, introduce the design and validity of epidemiologic research, and an overview of interpreting epidemiologic literature in dental public health.