กศน.ตำบลบุแกรง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ของ กศน.ตำบลบุแกรง เพื่อทดสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว การทดสอบนี้ใช้เวลา 3 เดือน จะประเมินประสิทธิภาพของระบบ และปรับปรุงพัฒนาในขั้นต่อไป