homeม.2/7 วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (คุณครูฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ)
person
ม.2/7 วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (คุณครูฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ)

ผู้สอน
นาย ฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/7 วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (คุณครูฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7833

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ขยัน  ตั้งใจ  ใฝ่ศึกษา  หาความรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)