ม.2/7 วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (คุณครูฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ขยัน  ตั้งใจ  ใฝ่ศึกษา  หาความรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ