homeม.2/7 วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (คุณครูฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ)
personperson_add
ม.2/7 วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (คุณครูฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ)

ผู้สอน
นาย ฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2/7 วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (คุณครูฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7833

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ขยัน  ตั้งใจ  ใฝ่ศึกษา  หาความรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)