เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

KMSN1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทเรียนนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ของ   นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี