homeKMSN1
personperson_add
KMSN1

ผู้สอน
นางสาว ผกามาศ พีธรากร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
KMSN1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7834

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ของ   นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)