KMSN1

ผู้สอน
นางสาว ผกามาศ พีธรากร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
KMSN1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7834

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บทเรียนนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ของ   นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)