การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ศูนย์การศึกษาตาคลี)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศ  การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ การเจรจาระหว่างประเทศ