การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(วันศุกร์ 8.30-11.10 น.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ ปริบทแห่งการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่ ความสำคัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โลกาภิวัฒน์ องค์กร และกฎ กติกาการค้าโลกที่สำคัญ บทบาทของบริษัทข้ามชาติ การดำเนินธุรกิจส่งออก