เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(วันศุกร์ 8.30-11.10 น.)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับ ปริบทแห่งการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่ ความสำคัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โลกาภิวัฒน์ องค์กร และกฎ กติกาการค้าโลกที่สำคัญ บทบาทของบริษัทข้ามชาติ การดำเนินธุรกิจส่งออก