ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นำเสนอรายงาน อย่างถูกต้อง