ปวส.2/1 การบัญชี รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.2/1 สาชาวิชาการบัญชี