จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

ประสิทธชัย เดชขำ

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ศูนย์กรุงเทพ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

 403002 จริยธรรมในการดาเนินชีวิต 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและจริยศาสตร์ โลกทัศน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม จุดหมายของชีวิตตามอุดมคติ การแสวงหาความสุข ปัญหาเกี่ยวกับความดีเสรีภาพและความรับผิดชอบเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่สาคัญ การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย