การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม

กิตติพงษ์ ผลสว่าง

กลุ่มนิเทศ สพป.มค.3

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และ โรงเรียนในโครงการ