การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และ โรงเรียนในโครงการ